::  RIS-P››Strategie dla dziedzin B+R

Podsumowanie konferencji pt. „REGIONALNE STRATEGIE DLA DZIEDZIN B+R W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM"Dnia 27 września 2005 r. w Politechnice Gdańskiej odbyła się konferencja inicjująca prace nad strategiami dla dziedzin B+R w województwie pomorskim, pt. „Określenie zasadności formułowania strategii dla dziedzin B+R oraz zestawienie związanych z tym wymagań”. W Konferencji uczestniczyły 33 osoby, w tym 20 z regionalnych uczelni, instytutów oraz jednostek badawczo-rozwojowych, 5 z innowacyjnych firm, 5 z instytucji wspomagania transferu innowacji.

Wprowadzenia do Konferencji dokonał prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski, prorektor Politechniki Gdańskiej ds. Współpracy ze Środowiskiem Gospodarczym i z Zagranicą. Dr inż. Jacek Jettmar omówił pojęcie i miejsce regionalnych strategii dla dziedzin B+R w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS-P). Prezentację ilustrował przykładami z praktyki krajów najwyżej rozwiniętych, zaczerpniętymi z materiałów konferencyjnych Dorocznej Konferencji Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości nt. "Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości aktywizacji gospodarczej regionu", zakończonej w Bełchatowie przed kilku dniami.

W części roboczej 4 zespoły, złożone z uczestników Konferencji, pracowały nad problemem określenia zasadności formułowania regionalnej strategii dla dziedzin B+R oraz zestawienia związanych z tym wymagań. Wyniki pracy zespołów oraz ich dyskusja pozwoliły sformułować wnioski z Konferencji, które przedstawiono poniżej.

  • Istnieje powszechna zgoda, co do zasadności opracowywania strategii dla perspektywicznych dziedzin B+R w naszym Regionie. Uzasadniając swoje stanowisko, uczestnicy Konferencji wskazali m. in. takie przyczyny, jak stworzenie szansy dla regionalnych firm, szczególnie poprzez podniesienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), kształcenie kadry, tworzenie sieci i intensyfikacja współpracy, szczególnie między nauką a przemysłem oraz poprawa efektywności sektora B+R poprzez wykorzystanie wspólnego zaplecza B+R i podejmowanie projektów multidyscyplinarnych. Przedstawiciele przedsiębiorstw wyrażali obawę o to, czy wyniki wspólnych działań będą wdrażane.
  • Wśród wymagań, jakie powinny spełniać regionalne strategie dziedzin B+R uczestnicy wymienili takie, jak dwukierunkowa informacja nauka – przemysł, oparcie strategii na informacjach o ogólnoświatowych trendach w technologii, surowcach i energii, korzystanie z najlepszych praktyk krajowych i światowych, trwałość wynikająca z „apolityczności” strategii, ramowy charakter i elastyczność, skutkująca zdolnością do reagowania na zmiany warunków otoczenia, oparcie strategii o wdrożenia, uwzględnienie działań krótko-, średnio- i długofalowych, wbudowanie systemu monitoringu w realizację strategii. Podkreślono konieczność zabezpieczenia źródeł finansowania strategii (fundusze unijne, regionalny fundusz B+R) oraz zaangażowania środków komercyjnych we wdrażanie projektów objętych strategiami B+R.
  • W odpowiedzi na pytanie, jak zainicjować opracowywanie strategii dziedzin B+R w Regionie, zaproponowano powołanie zespołów roboczych (przedstawiciele – zaproszeni zgodnie z modelem TRIPPLE HELIX: nauka – biznes – sektor publiczny), wykorzystujących metodologię pracy grupowej/zespołowej, zaangażowanie podmiotów B+R w proces tworzenia Centrum Zaawansowanych Technologii (CZT), uruchomienie projektu regionalnego foresight’u, zaangażowanie środków prywatnych (komercyjnych) w realizację strategii i szerokie promowanie idei zespołów B+R w Regionie. Proponowano również, aby podmioty B+R do realizacji projektów zatrudniały profesjonalnych menedżerów, którzy w poszukiwaniu klientów oraz określaniu kierunków zastosowań i wdrożeń wyników prac powinni wykorzystywać badania rynkowe.
  • Wśród uwag i rekomendacji uczestnicy Konferencji wymienili potrzebę wypracowania strategii i mechanizmu współpracy w Regionie i osiągnięcia skuteczności poprzez korzystanie z moderatorów grup i szeroką dystrybucję informacji. Zwracano uwagę na konieczność tworzenia warunków realizacji badań podstawowych, których wyniki stanowią często punkt wyjścia do badań stosowanych i prac badawczo-rozwojowych.
© Biuro Wdrażania RIS-P 2005-2007 | Polityka prywatności | Zasady korzystania z serwisu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
(75% - Europejski Fundusz Społeczny, 25% - Budżet Państwa)
Jesteś 4191139 gościem od 04.07.2005
Wykonanie: Fabryka CMS