::  RIS-P››Alfabet innowatora

Alfabet innowatoraGospodarka oparta na wiedzy – gospodarka, w której centralne znaczenie dla firm, jako kluczowych podmiotów gospodarczych, mają ich zasoby wiedzy (ang. knowledge assets), a nie nagromadzenie środków produkcji, obiektów budowlanych, narzędzi i materiałów. Zasoby te to wiedza techniczna, handlowa oraz organizacyjna, zlokalizowana w umysłach ekspertów i menedżerów, bazach danych, dokumentacji oraz w systemach technicznych posiadanych i tworzonych przez firmę. W gospodarce opartej na wiedzy uważa się, iż to zasoby wiedzy i zdolności intelektualne decydują o możliwościach dokonywania dynamicznych zmian w produktach, metodach i organizacji ich wytwarzania oraz dostarczania odbiorcom, stosownie do zmieniających się uwarunkowań rynkowych.

Inkubator przedsiębiorczości – instytucja, wyposażona w przestrzeń produkcyjno-biurową, infrastrukturę i kwalifikowaną kadrę, udzielająca pomocy w zakładaniu firmy oraz w jej przetrwaniu w pierwszym okresie funkcjonowania. Inkubator przedsiębiorczości ułatwia usamodzielnienie się osób podejmujących działalność gospodarczą, nawiązywanie powiązań gospodarczych przez nowozakładane firmy, wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej, tworzenie nowych miejsc pracy i przeciwdziałanie bezrobociu, integrację wysiłków i inicjatyw wspierających rozwój branż i gospodarki regionu. Ich odmianą są inkubatory high tech , działające na styku nauki i gospodarki, służące tworzeniu, promowaniu i rozwijaniu małych i średnich firm technologicznych, zajmujących się pierwszymi rynkowymi zastosowaniami określonych nowości produktowych i technologicznych. Inkubatory high tech często oferują szeroki dostęp (na korzystnych warunkach) do informacji, szkoleń, doradztwa i pośrednictwa technologicznego.

Innowacja – zmiana wprowadzona w celu zastąpienia dotychczasowego rozwiązania nowatorskim, ulepszonym. Kluczowe znaczenie gospodarcze mają innowacje technologiczne w obrębie produktów i procesów (innowacje TPP). Innowacja technologiczna w obrębie produktu (ang. technological produkt innovation) to wprowadzenie na rynek nowego lub usprawnionego produktu, dostarczającego odbiorcom nowych lub poszerzonych korzyści. Innowacja technologiczna w obrębie procesu (ang. technological process innovation) jest to wdrożenie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji albo dostarczania produktów. Mogą się z tym wiązać zmiany w zakresie wyposażenia, zasobów ludzkich, metod pracy lub kombinacja takich zmian.

Park naukowy-technologiczny – zainicjowany i subwencjonowany ze środków publicznych kompleks naukowo-przemysłowy, którego zadaniem jest tworzenie klimatu sprzyjającego przedsięwzięciom innowacyjnym, co zwiększa dynamikę rozwoju regionu poprzez transfer i komercjalizację technologii ze sfery badawczo-rozwojowej do praktyki gospodarczej. Park naukowy-technologiczny jest ulokowany na terenie lub w pobliżu uczelni, co sprzyja kontaktom firm z instytucjami naukowymi. Dostarcza pomieszczeń na działalność produkcyjną i usługową a także na prowadzenie laboratoriów i i instytutów naukowo-badawczych. Zapewnia w pewnym zakresie usługi wspierające biznes (głównie doradztwo patentowe i technologiczne), a także pośredniczy w pozyskiwaniu środków finansowych na prace badawcze, wdrożeniowe i uruchomienie działalności nowych firm.

Platforma produktowo-technologiczna to rozwiązanie, które stanowi podstawę dla szeregu wyrastających z niej rodzin (linii) produktów nakierowanych na różne lub uzupełniające się zastosowania rynkowe. Przykładowo, Honda dysponuje kompetencją budowania małych silników spalinowych, które stanowią platformę produktowo-technologiczną dla takich rodzin produktów, jak motocykle, samochody, kosiarki, maszyny do pielęgnacji trawników czy łodzie.  [Oprac. na podstawie M. D. Hutt, T. Speh: Zarządzanie marketingiem. Strategia rynku dóbr i usług przemysłowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 358-359]

Produkt – dobra materialne i niematerialne powstające w procesie produkcji, oferowane na rynku celem zaspokojenia potrzeb i oczekiwań nabywców. Produkt, w którym przeważają dobra materialne nazywane się wyrobem. Gdy o wartości produktu decydują dobra niematerialne, określa się go jako usługę. Wśród produktów wprowadzanych przez firmy na rynek wyróżnia się:

  • Produkty nowe – gdy zaspokajają one inne niż dotychczas (nowe) potrzeby i życzenia nabywców
  • Produkty ulepszone (usprawnione, zmodernizowane) – gdy zaspokajają one lepiej dotychczasowe potrzeby i oczekiwania odbiorców (np. szybciej i/lub taniej).

RIS-P – Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Pomorskiego. Dokument zatwierdzony przez Sejmik Województwa Pomorskiego w dniu 22 grudnia 2004 r.  

Strategia – sposób w jaki firma, instytucja lub inny podmiot (np. region) zamierza osiągnąć swoje długofalowe cele rozwoju. Inaczej: strategia to zespół przemyślanych (zaprogramowanych) działań służących wykorzystaniu własnych możliwości i takiemu dostosowaniu się do zmian w otoczeniu, aby osiągnąć zamierzone cele i poprawić pozycję konkurencyjną.

Technologia – to najogólniej nauka praktyczna o technikach, metodach, sztuce wykonywania produktów zgodnie z wypracowanymi regułami. W krajach anglosaskich dominuje szerokie rozumienie technologii jako nauk stosowanych. W Polsce technologia rozumiana jest wąsko, jako wiedza o metodach wytwarzania w procesach produkcyjnych. Współcześnie technologią nazywa się nie tylko „metodologię przetwarzania” materii nieożywionej, lecz także ożywionej (np. technologia hodowli, ale i również technologie informacyjne, technologia pracy umysłowej, itp.). [Oprac. na podstawie T. Pszczołowski: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1978, s. 245-246]

Transfer technologii – przenoszenie do praktyki gospodarczej wynalazków, rozwiązań, wiedzy, umiejętności i nabytego doświadczenia z dotychczasowej pracy, związanej ze środowiskiem naukowym.


© Biuro Wdrażania RIS-P 2005-2007 | Polityka prywatności | Zasady korzystania z serwisu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
(75% - Europejski Fundusz Społeczny, 25% - Budżet Państwa)
Jesteś 4191143 gościem od 04.07.2005
Wykonanie: Fabryka CMS