::  RIS-P››Projekty proinnowacyjne››EU RISP

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO - uzupełnienie i plan działań 

             

Projekt służący poszerzeniu i doskonaleniu Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego, uchwalonej przez Sejmik Województwa Pomorskiego w grudniu 2004 roku, poprzez wzbogacenie jej o doświadczenia europejskie i współpracę z regionami partnerskimi.

Projekt RISP wzmocni zainicjowany już proces tworzenia regionalnego systemu innowacji, wspomagającego tworzenie wynalazków, transfer technologii oraz zakładanie i wzrost małych i średnich firm wdrażających innowacje produktowe, technologiczne i organizacyjne.

Ważnym aspektem projektu RISP jest transfer wiedzy dotyczącej innowacyjności z regionów partnerskich Unii Europejskiej, czemu będą służyły wizyty studyjne partnerów europejskich w Polsce i przedsiębiorców polskich w Wielkiej Brytanii.

- Doskonalenie platformy współpracy kluczowych aktorów regionalnych, zainteresowanych rozwojem innowacji
- Pobudzanie wymiany doświadczeń i współpracy w zakresie innowacji z innymi regionami w Europie
- Poprawa konkurencyjności i sytuacji społeczno-gospodarczejj Regionu

- Budowanie regionalnego konsensusu i współpracy z regionami partnerskimi.
- Podnoszenie świadomości i tworzenie kultury innowacji
- Pogłębianie analizy regionalnej gospodarki i aktualnego systemu innowacji
- Przygotowanie wdrożenia projektów pilotażowych
- Przygotowanie dokumentu “Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Pomorskiego - uzupełnienie i plan działań”

- Utrwalenie otwartego dialogu, wspomagającego kreowanie środowiska sprzyjającego innowacjom
- Wymiana doświadczeń i „dobrych praktyk”
- Upowszechnianie wynalazczości i kultury proinnowacyjnej sprzyjającej podejmowaniu ryzyka
- Doskonalenie polityk i narzędzi wspomagających procesy innowacyjne
- Zapewnienie trwałego rozwoju działalności badawczo-rozwojowej i wykorzystania jej wyników w praktyce gospodarczej
- Pobudzenie innowacyjnej orientacji przedsiębiorstw celem budowania przewagi konkurencyjnej Regionu
- Wzmocnienie potencjału i wykorzystania prywatnych i publicznych instytucji wsparcia transferu innowacji
- Pogłębienie świadomości znaczenia oraz potrzeby zaangażowania regionalnych decydentów w pobudzanie procesów innowacyjnych
- Zaktualizowanie w 2008 roku Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego

BENEFICJENCI RISP

Firmy i instytucje z regionu oraz regionów partnerskich zainteresowane współpracą i rozwojem opartym na innowacjach w tym:

· firmy i przedsiębiorcy
· uczelnie, instytuty badawcze, jednostki badawczo-rozwojowe
· proinnowacyjne instytucje otoczenia biznesu
· instytucje rządowe i samorządu terytorialnego
· samorząd gospodarczy i organizacje pozarządowe


· Politechnika Gdańska (KOORDYNATOR)
· Samorząd Województwa Pomorskiego
· Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
· Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
· Centrum Techniki Okrętowej S.A.
· Uniwersytet Gdański
· Strathclyde European Partnership Ltd (Wielka Brytania)
· RTC North Ltd (Wielka Brytania)

DODATKOWE INFORMACJE:

Biuro projektu RISP

Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80-952 Gdańsk
Gmach Główny, pokój 263
tel. (0-58) 348-61-57
E-mail:eu-risp@pg.gda.pl
www.eu-risp.pg.gda.pl

Ulotka o projekcie RISP do pobrania

ulotka 1
ulotka 2

© Biuro Wdrażania RIS-P 2005-2007 | Polityka prywatności | Zasady korzystania z serwisu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
(75% - Europejski Fundusz Społeczny, 25% - Budżet Państwa)
Jesteś 4191160 gościem od 04.07.2005
Wykonanie: Fabryka CMS