::  RIS-P››Projekty proinnowacyjne››Dział Współpracy z Gospodarką PG

Biuro Transferu Technologii Politechniki GdańskiejBiuro Transferu Technologii zostało powołane decyzją Rektora PG w dniu 01-10-2003. i podlega bezpośrednio Prorektorowi PG d/s Współpracy ze Środowiskiem Gospodarczym i Inicjatyw Europejskich.

Głównymi zadaniami Biura Transferu Technologii są:

  • Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej.
  • Komercjalizacja technologii i wyników badań.
  • Kontraktowanie usług na rzecz przedsiębiorców.
  • Promocja przedsiębiorczości.

1. Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej

Ochroną własności intelektualnej i przemysłowej w Biurze Transferu Technologii zajmuje się mgr inż. Czesław Popławski, Rzecznik Patentowy pełniący również funkcję Kierownika Biura. Do jego głównych obowiązków należą:

  • Opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowej i prowadzanie postępowań patentowych
  • Reprezentowanie Uczelni na zewnątrz w zakresie ochrony PWIP
  • Prowadzenie centralnego rejestru projektów wynalazczych
  • Opracowywanie umów „tailor-made” dotyczących ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej

2. Komercjalizacja technologii i wyników badań.

Komercjalizacja technologii i wyników badań polega na prezentacji wyników prac badawczych i rozwiązań w celu ich praktycznego zastosowania w gospodarce. Stworzyliśmy w tym celu bazę danych o wynikach prac badawczych oraz wynalazkach i wzorach użytkowych, która jest dostępna nieodpłatnie on-line (skrócony opis). Pełna dokumentacja natomiast dostępna jest po zawarciu stosownych umów. Jako referowany model współpracy proponujemy uiszczenie opłaty licencyjnej dopiero po osiągnięciu KORZYŚCI przez firmę wdrażającą.

Opracowaliśmy również formularz zgłoszenia rozwiązania/technologii do komercjalizacji, dostępny również na naszej stronie www, na podstawie doświadczeń amerykańskich (wiedza przekazana w ramach szkoleń finansowanych z Polsko-Amerykańskiego programu offsetowego przez University of Texas at Austin) Identyczny, jaki stosują nasi partnerzy w sieci współpracy: Centrum Innowacji FIRE w Warszawie oraz Akcelerator Technologii Uniwersytetu Łódzkiego)

3. Kontraktowanie usług na rzecz przedsiębiorców.

W celu usprawnienia współpracy Politechniki Gdańskiej ze środowiskiem gospodarczym uruchomiliśmy działania zmierzające do zinwentaryzowania kompetencji zawodowych wszystkich pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej. Pozwoliło to na utworzenie listy dziedzin-kompetencji, która została przekształcona w listę "słów kluczowych" pomocnych w odpowiednim sformułowaniu zapytania, a w ślad za tym - skojarzeniu konkretnego zapytania z odpowiednią osobą. Poniżej przedstawiamy schemat obrazujący sposób komunikowania przedsiębiorców z pracownikami naukowymi PG.

4. Promocja przedsiębiorczości.

Podjęliśmy się próby stworzenia Akademickiego Inkubatora Gospodarczego PG (AIG PG), który to jest instytucją wspierającą transfer technologii i know-how do gospodarki poprzez ułatwianie pracownikom i studentom Uczelni zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o know-how i technologie opracowane na Politechnice Gdańskiej. Poza działaniami związanymi z Inkubatorem współpracujemy z organizacją studencką BEST, wspólnie rozwijając kontakty środowiska akademickiego z przedsiębiorcami, a w przyszłości mamy nadzieję stworzyć sieć współpracy z organizacjami akademickimi, które będą zainteresowane wspólną realizacją celu nałożonego na BTT PG.

Chcąc zrealizować postawione sobie cele, zorganizowaliśmy pierwsze tego rodzaju, Targi „Politechnika Gdańska dla Gospodarki Innowacyjnej”, które odbyły się 28 kwietnia bieżącego roku. Celem Targów było zaprezentowanie środowisku gospodarczemu aktualnie prowadzonej działalności naukowo-badawczej i szkoleniowej oraz przedstawienie ofert współpracy dla partnerów zewnętrznych, przedsiębiorstw i firm. Wystawcy zaprezentowali swoje oferty i eksponaty, które zostały opisane w Katalogu Targów oraz dodatkowo na załączonej płycie CD. Sprawna organizacja Targów oraz spore zainteresowanie, jak na pierwszą tego typu imprezę, zaowocowały zintensyfikowaniem kontaktów Uczelni z Sektorem Gospodarczym.

Targi „Politechnika Gdańska dla Gospodarki Innowacyjnej”

 

Kontakt z Biurem:

Politechnika Gdańska

Biuro Transferu Technologii

ul. Narutowicza 11/12
80-952 Gdańsk

Czesław Popławski, Rzecznik Patentowy, tel: 347-19-87

Paweł Wilkowski, Sp. ds. Transferu Technologii tel: 348-61-38

Dariusz Smoczyński, Sam. Referent, tel.: 348-61-55

e-mail: btt(at)pg.gda.pl

adres www: www.pg.gda.pl/oferta


© Biuro Wdrażania RIS-P 2005-2007 | Polityka prywatności | Zasady korzystania z serwisu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
(75% - Europejski Fundusz Społeczny, 25% - Budżet Państwa)
Jesteś 4190978 gościem od 04.07.2005
Wykonanie: Fabryka CMS